آیا جز باهوش های دنیا هستید یا نه؟؟؟

آلبرت اینیشتین این مساله را در قرن 19 طرح کرد و ادعا کرد که فقط 2(دو) در صد از مردم دنیا توانایی حل این مساله را دارند. پس اگر می خواهید بدانید جزئ دو درصد باهوش های دنیا هستید این مساله را حل کنید.

در خیابانی پنج خانه در پنج رنگ متفاوت وجود دارد. در هریک از این خانه ها یک نفر با ملیتی متفاوت از دیگران زندگی می کند.این پنج صاحبخانه هرکدام نوشیدنی متفاوت می نوشند ، سیگار متفاوت می کشند و حیوان خانگی متفاوت نگهداری می کنند.

سوال: کدامیک از آنها در خانه ماهی نگه می دارند؟

راهنمایی:

1-انگلیسی در خانه قرمز زندگی می کند.

2-مرد سوئدی یک سگ دارد.

3-مرد دانمارکی چای می نوشد.

4-خانه سبز رنگ در سمت چپ خانه سفید قرار دارد.

5- صاحبخانه سبز قهوه می نوشد.

6-شخصی که سیگار pallmall می کشد پرنده پرورش می دهد.

7-صاحبخانه زرد سیگار dunhill می کشد.

8-مردی که در خانه وسطی زندگی می کند شیر می نوشد.

9-مرد نروژی در اولین خانه زندگی می کند.

10-مردی که سیگار blend می کشد در کنار مردی که گربه نگه می دارد زندگی می کند.

11-مردی که اسب نگه می دارد کنار مردی که سیگار dunhiil می کشد زندگی می کند.

12-مردی که سیگار blu می کشد آبجو می نوشد.

13-مرد آلمانی سیگار prin می کشد.

14-مرد نروژی کنار خانه آبی زندگی می کند.

15- مردی که سیگار blend می کشد همسایه ای دارد که آب می نوشد.

 

 

/ 0 نظر / 54 بازدید