پیک آدینه 11 آذر

نام و نام خانوادگی :                                                                                                                       89/9/11

.......................

..................................

با کلمه های داده شده زیباترین جمله ای را که می توانی بنویس.

ماهر : ....................................................................................................................................................................................................................

خواهش : ............................................................................................................................................................................................................

طول : .................................................................................................................................................................................................................

چرا نوشا نتوانست پزشک ماهری شود؟

...........................................................................................................................................................................................................................

امشب که از مادرت املا گرفتی چه کلمه  ی اشتباهی را در آن پیدا کردی؟ یکی از آن ها را بنویس و با آن یک جمله قشنگ بساز.

...................................................................................................................................................................................................................................

مساله زیر را با استفاده از محور حل کن.

رضا دیروز  یک کتاب داستان را از مدرسه به امانت گرفت. این کتاب 17 صفحه دارد. رضا تا امروز 8 صفحه از این کتاب را خوانده. چند صفحه دیگر از کتاب را باید بخواند؟

 

پسر خوبم با استفاده از هوش قوی خودت جمع های زیر را به صورت ذهنی انجام بده.

=8+ 6                =9+7                    =5+6                    =7+7                           = 6 + 9                  = 8 +7

با استفاده از خط های راست ، شکسته و خمیده  یک شکل زیبا  در پایین بکش.

 

 

این هفته چه سوره ای را یاد گرفتی؟ پیش مادرت برو و آن را برای مادر مهربانت بخوان.

عزیزم پیام قرآنی این هفته را روی کاغذی بنویس و آن را تزیین کن و به کلاس بیاور.

چیستان:

چه خزنده خطرناکی است که اگر آنرا وارونه کنیم رام می شود؟ ..................

منم آن میوه ای که هر که خورد

می خورد بی حساب ویتامین

اولم هست حرف اول سیر

دومم هست حرف دوم چین

سوم حرف آخر آب است

گر تو بشناختی کنم تحسین

.........................................................

دو عدد لیوان هم اندازه داریم. یکی از آن ها را از آب پر و دیگری را تا نصف آب می کنیم.

جرم کدام لیوان بیشتر است؟  ......................................................  چرا؟ ..........................................................

حجم چی؟  ..........................................................................            چرا؟ .................................................................

با استفاده از چه وسیله ای می توانیم بفهمیم که جرم کدام ماده بیشتر است؟ .............................................

تحقیق کن:

 

چرا وقتی بادکنک را باد می کنیم به هوا می رود؟ ......................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

تا حالا در چه کارهایی به دوستانت کمک کرده ای؟ آن را برایم بنویس.

........................................................................................................................................................................................................................................

خلاصه داستان این هفته را برای مادرت تعریف کن.

     پسر گلم مسواک قبل از خواب و شب بخیر یادت نره                                         

به نظرت تکلیف این هفته چه طور بود و  آن را چگونه انجام دادی؟................................................................................

/ 0 نظر / 13 بازدید