توضیح ابهامی که در صفحه 25 ریاضی دوم وجود دارد

در توضیح تمرین شماره 1 صفحه 25 ریاضی پایه دوم

کوچکترین عدد یک رقمی 0 و بزرگترین عدد یک رقمی 9 می باشد. که وقتی دو عدد یک رقمی را با هم جمع می کنیم بیشترین عدد حاصل جمع 9+9 که 18 می باشد و کمترین عدد 0 + 0 که جواب 0 می باشد.

/ 0 نظر / 119 بازدید