پیک آدینه 15 مهر 89

   پیک آدینه پایه دوم دبستان بحرالعلوم                                                   15/7/89

نام و نام خانوادگی: ...........................


ابتدا دسته های ده تایی بساز سپس جاهای خالی را کامل کن.

............... یکی و ...............  ده تایی

عددهای داده شده را به حروف بنویس.

   50    ....................              70    ....................                    60    ........................


عزیزم چرا باید به دیگران سلام کنیم؟

................................................................................................................................................................

چند میوه یک دانه ای را نام ببر: ............................................................................................................

چند میوه که دارای دانه خوراکی هستند نام ببر. : ..............................................................................

مراحل تشکیل یک میوه در زیر آمده . آن ها را به ترتیب شماره گذاری کن.

     میوه نارس            شکوفه می زند            میوه رسیده              گل می زند           

بابا دارد می خندد             دنیا دارد می خندد

حتما بابا خوش حال است   زیرا دارد می خندد

شک گل روی قالیچه      با ما دارد می خندد

هرچیزی که غمگین بود   حالا دارد می خندد           کدومشونو دوست داری؟ رنگش کن

                                  خسته نباشی

 

/ 1 نظر / 14 بازدید

خیلی خوب بود فقط نقاشی نیفتاده