فعالیت پیشنهادی برای تلفیق درس هنر در پایه دوم

 

به هر دانش آموز یک کپی از تصاویر مراحل نماز می دهیم.

دانش آموزان تصاویر را قیچی کرده ورنگ می کنند سپس

آن ها را به ترتیب روی کاغذ دیگری می چسبانند.

 

 

هنر وهدیه های آسمانی

 

موضوع یکی از پیام های قرآنی را دانش آموزان نقاشی می کشند.

 

هنر وقرآن

 

آموزگار با انتخاب کلمات متضاد که قابل اجرا شدن باشند،

آن ها را به صورت نمایش اجرا می کند ودانش اموزان

مخالف آن را انجام می کنند.

مانند: (چپ  -راست)-(گریه – خنده)

(بنشین – پاشو) – (باز – بسته )

 

 

هنر وفارسی

 

 

 

دانش آموزان تصاویراشکال مختلف زوج وفرد را

به صورت نقاشی نشان می دهند وزوج وفرد بودن

تصاویر را در زیر هر تصویر می نویسند.

 

هنر وریاضی

 

 

 

 

تصاویر متنوعی از چشمه های نور طبیعی ومصنوعی

را دانش آموزان با کمک یکدیگر به صورت کولاژ یا

نقاشی تهیه می کنند وتصاویر را درهم روی میز می گذرایم

 دو گروه دو نفری از دانش آموزان را انتخاب می کنیم

 سپس اعضای گروه به صورت مسابقه تصاویر را به

کش وگیره آویزان می کنند.هر گروه که زودتر تصاویر

مربوط به گروه خود را پیدا کند برنده محسوب می شود.

 

 

 

 

 

هنر وعلوم

 

دو کاغذ روی دیوار حیاط می چسبانیم.

دانش آموزان دوبه دو با هم مسیر مشخصی

را به صورت مسابقه می دوند وپس از کشیدن

یک نقاشی ساده که آموزگار تعیین می کند،مسیر

را دوباره باز می گردند.هر دانش آموزی که زودتر

تصویر تعیین شده را بکشد وبازگردد برنده است.

 

 

هنر و ورزش

 

 

 

 

تصویرکلمات مصور دروس خوانده شده درس

فارسی را تهیه می کنیم.دانش آموزان تصاویر

را رنگ می کنند سپس بریده ودر دفتردیکته

 می چسبانند،سپس نام هر تصویر را زیرآن

می نویسند.

 

 

 

هنر و املا

/ 1 نظر / 321 بازدید