الفبای زندگیپیک آدینه پایه دوم دبستان غیردولتی بحرالعلوم

نام و نام خانوادگی: ..............................                                                                                                                                                                 ١۴/8/89

پسر م از روی  درس لبخند شیرین زیبا و روان برای مادر مهربانت بخوان .

به نظرت  چه تفاوتی بین دندان شیری و دندان همیشگی وجود دارد؟

 

عزیزم اول هرکدام از دندان های پیش ، نیش و آسیاب را مشخص کن و بنویس از هرکدام در چه مواردی استفاده  می کنیم؟

 

 

چه کلمه هایی می شناسی که مثل حتماً نوشته می شود؟......................................................................

بی ادب یعنی ................................................................

به کسی که سلیقه نداشته باشد ...................... می گویند.

5-با کلمه های زیر جمله بنویس.

حتماً :...........................................................................................................................................................................

همیشگی :....................................................................................................................................................................

مواظب :.....................................................................................................................................................................

لبخند:..........................................................................................................................................................................

موقع :..........................................................................................................................................................................

پسر خوبم تا حالا به مادرت چه مهربانی کرده ای. از مادرت بخواه تا آن را برای من بنویسد تا من هم بفهمم که تو چقدر مهربانی...

 

پوشش بدن جانوران زیر را بنویس.

بره (             )                  ماهی (               )                        طوطی (                 )                حلزون (               )

به نظرت پوشش سخت و محکم بدن لاک پشت چه فایده ای برای او دارد؟........................................................

آیا مشکلی هم برایش بوجود می آورد؟ توضیح بده. ............................................................................................................................................................................

ما از چه پوشش ها و  در چه مواردی استفاده می کنیم؟

 

 عبارت های زیر را بخوان و بنویس.                                        ...........................................  8 = 8

                                                                                         ........................................    23 <32

  علامت مناسب(< = >) بگذار                                                                    

          93 .......    53                            90 ...... 50                                        9..... 15

           5 + 3 ........ 3+5                           6 .......... 6+6                                  17..... 71

در جاهای خالی عدد مناسب بنویس.

4=          -    7                                8 =         -    10                           4=            -  6

2 =         -   9                                6 =           -   8                              1 =          -   5

این آقا کیه؟

چرا لباس اینجوری پوشیده؟

می خواد چی کار کنه؟

با بزرگ تر های خودت مشورت کن و هرچی در مورد این آقا می دونی برام بنویس.........................................................................................................

....................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

ولی محترم

امانظرشما؟................................................................................................................................................................

 

[ ۱۳۸٩/۸/۱٤ ] [ ۸:٤۳ ‎ب.ظ ] [ جالینوس داوری ]