الفبای زندگی


بهینه سازی ارتباطات انسان ، از عناصر بنیادی تعامل اجتماعی شایسته به حساب می آید. چنین عنصری ، حساسیت بیش تر خود را در کار معلمی نشان می دهد. بدین سبب نبود مهارت ارتباط برقرار کردن ، همه جوانب فرایند یاددهی و یادگیری را مخدوش می سازد. به منظور توجه دادن معلمان به عنصر ارتباط انسانی و کوشش برای تقویت ارتباط مطلوب با فراگیران ، چک لیست زیر ارائه می شود :

 

در کلاس

 

- فراگیرنده را آن گونه که هست می پذیرم؟

- فراگیرندگان را به صورتی که احساس می کنند مستحق آنند ، کمک می کنم؟

- فراگیرندگان را به خود جلب کرده ام؟

- برای خودیابی فراگیرندگان تلاش می کنم؟

- طوری رفتار کرده ام که فراگیرندگان مشکلات خود را با من در میان بگذارند؟

- به آنان کمک می کنم که یکدیگر را دوست داشته باشند؟

- به فراگیرندگان اجازه ابراز احساسات می دهم؟

- وقتی با فراگیرندگان به توافق می رسم ،به توافق با آن ها پایبند می مانم؟

- ارزش های آزاد منشانه را در کلاس پی می گیرم؟

 

خارج از کلاس

 

- برای تشکیل و گسترش انجمن یا اتحادیه معلمان تلاش می کنم ؟

- از گفت و گوها ی تنگ نظرانه درباره همکارانم پرهیز می کنم ؟

- به همکارانی که اندیشه های سازنده دارند ، یاری می رسانم ؟

- از دخالت در امور کلاسی همکارانم خودداری می کنم ؟

- مسئولیت های خود را به دیگر معلمان وا می گذارم ؟

- راز نگهدار اطلاعات محرمانه معلمان هستم ؟

 

با والدین و اعضای جامعه

 

- همه اطلاعات را به صورت سری نگه می دارم ؟ 

- با والدین فراگیرندگان روابطی دوستانه و همیارانه بر قرار می کنم و در حفظ آن می کوشم ؟

-   به والدین فراگیرندگان اطمینان داده ام که با فرزندانشان به عدالت و مساوات رفتار می کنم ؟

-  به والدین فرصت مناسب برای شرکت در نظم دهی فعالیت ها را می دهم ؟

-  نتیجه های ارزشیابی را به صورت معنادار به والدین عرضه می کنم ؟

- به باورها و سخنان والدین گوش می سپارم ؟

- در زندگی اجتماعی نقش فعالی ایفا می کنم ؟

 

در ارتباط با بلوغ اجتماعی

 

-  برای ایجاد یا بسط مهارت های بسنده اجتماعی تلاش می کنم ؟

-  علاقه فزاینده ای برای پذیرش خود به مثابه فردی ارزشمند دارم ؟

-  برای خود رهبری تلاش می کنم ؟

-  پیوسته برای ارتقای فنون حل مسأله در خود تلاش می کنم ؟

-  با سر خوردگی های خود برخورد مناسب می کنم ؟

-  نیازهای خود را بازشناسی می کنم ؟

-  برای کنترل خود و سازگاری رفتار خود با دیگران سعی می کنم ؟

-  برای پیشگیری از دلسردی خویش پشتکار نشان می دهم ؟

 

ارتباط با معیارهای اخلاقی

 

-  بدون هر گونه پیشداوری با فراگیرندگان رفتار می کنم ؟

-  به حس اطمینان و اعتماد فراگیرنده یا گروهی از فراگیرندگان احترام می گذارم ؟

-  به دیدگاه های والدین فراگیرندگان به دقت گوش می دهم ؟

-  نگرش ها و فعالیت های جامعه را با سعه صدر ارزشیابی می کنم ؟

-  ذهنیت شهروندی ، یا یک شهروند اندیشمند را دارم ؟

-  به پیشرفت تحصیلی و اندیشه ورز شدن فراگیرندگان می اندیشم ؟

-  توانایی اندیشیدن انتقادی را در کودکان پرورش می دهم ؟

-  فراگیرندگان را به پایبندی به معیار دینی واخلاقی دعوت می کنم ؟

-  از سیاست های مدرسه ای حمایت می کنم ؟

-  از حسادت ، تنگ نظری و کینه ورزی دوری می جویم ؟

-  با صراحت و روشنی انتقاد می کنم ؟

-  نسبت به حرفه خود احساس غرور و سر بلندی می کنم ؟

 

منبع

مجله رشد معلم

[ ۱۳۸٩/٢/۱۸ ] [ ۱٠:۱٦ ‎ق.ظ ] [ جالینوس داوری ]